Voetbal ¤ Handbal ¤ Tennis ¤ Darts ¤ Recreatie

Agenda ALV maandag 29-10-2018

AAN ALLE LEDEN VAN S.V. LOO

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering.
Deze wordt gehouden op maandag 29 oktober 2018 in de kantine van s.v. Loo, aanvang om 20.30 uur.

Agenda:
1 Opening.
2 Mededelingen en ingekomen stukken.
3 Notulen algemene ledenvergadering van 30 oktober 2017 (ter inzage in de kantine vanaf 16 oktober 2018).
4 Verslag secretaris.
5 Verslag penningmeester seizoen 2017 – 2018 (ter inzage in de kantine vanaf 16 okt. 2018).
6 Verslag kascommissie seizoen 2017 – 2018.
7 Verkiezing kascommissie (aftredend Bram Janssen).
8 Begroting seizoen 2018 – 2019 (ter inzage in de kantine vanaf 16 oktober 2018).
9 Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar:
Jacqueline van Dijk, als vertegenwoordiger handbal
Voor de vacature van bestuurslid accommodatie wordt Niels Jongerius als kandidaat door het bestuur voorgedragen.
10 Handbal binnen HCL (o.a. contributie en looptijd samenwerking).
11 Automatische incasso per 1 juli 2019 en AVG.
12 Accommodatiezaken en gemeente Duiven.
13 Beleidsplan s.v. Loo.
14 Rondvraag.
15 Sluiting.

De algemene ledenvergadering is vrij toegankelijk voor alle leden van de afdelingen handbal, voetbal, tennis en recreatiesport.
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Het bestuur van s.v. Loo.